educant al segle XXI

Finalitats…

del Col·legi Professional 

“1. Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També tenen com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

2. En llur condició de corporacions de dret públic els col·legis professionals estan subjectes al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l’exercici de les funcions públiques que els atribueix la llei.”

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (Article 36) 

Anuncis

Gràcies per venir:

  • 12,010 visites
Anuncis