educant al segle XXI

Què és…

un Col·legi Professional AVUI a Catalunya? 

 “Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats, que es configuren com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici d’una professió determinada i com a vehicle de participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.”

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (Article 35)

Col·legi professional: definició Viquipèdia

Anuncis

Gràcies per venir:

  • 12,010 visites
Anuncis