educant al segle XXI

Requisits…

per crear un Col·legi Professional

Faig un extracte de l’article 37 de la Llei vigent que regula els Col·legis Professionals. Hi he recollit només els aspectes que, segons la meva interpretació, són concretament els requisits que pot reunir el Col·legi oficial de Mestres de Catalunya per a la seva creació:

 “1. Només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió.

2. Es consideren d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica les professions la titulació de les quals habilita específicament per a l’exercici d’actes o la realització de prestacions essencials que afecten:

d) L’exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals i estatutaris. (Entenc que ens referim al “dret a l’educació”)

3. Els col·legis professionals es creen per decret del Govern. A aquests efectes, a més dels requisits que estableixen els apartats 1 i 2, s’han de complir els següents:

a) Que hi hagi un nombre de professionals en exercici lliure suficientment ampli que ho justifiqui. (aquí em sorgeix un dubte conceptual: som professionals en exercici lliure si estem contractats per altri?  Perquè la immensa majoria som funcionaris o assalariats d’empreses públiques o privades…
Creieu que el Parlament consideraria que reunim aquest requisit? És molt diferent el cas dels Infermers, per exemple?… Aquest col·lectiu sí té Col·legi Professional… 
En aquest punt necessito assessorament… Help!

b) Que el col·lectiu sol·licitant no es pugui integrar en un col·legi professional existent.

c) Que ho demani un nombre suficientment representatiu dels professionals afectats. (aquest és l’objectiu del bloc: saber si podem reunir aquest requisit)

4. El que estableix l’apartat 3 es pot desplegar i concretar per reglament.

5. Correspon al Parlament apreciar el compliment del requisit a què fa referència l’apartat 2, que és una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

Anuncis

3 Respostes to "Requisits…"

A casa, un mestre i una professora.

Ja tens dos col·legiats segurs.

Ens mantindràs informats ?

Ana, et felicito per tirar endavant aquesta idea, sobre la que en diverses ocasions n’havia parlat amb companys meus, però mai l’havíem arribat a endegar.
Referent al dubte de si som professionals en exercici lliure, et puc dir exemples de Col·legis que ho poden aclarir:
Hi ha psicòlegs que passen oposicions i estan a l’àmbit de justícia, educació…altres són interins, però tots poden formar part del Col·legi de Psicòlegs.
Les infermeres, també tenen els seus mitjans per entrar a formar part de la funció pública o treballen en centres privats, i també es poden col·legiar.
El Col·legi de Graduats Socials, que se de primera mà el bon funcionament que té a Catalunya, la majoria dels seus col·legiats treballa en empreses privades, per tant són assalariats.
nosaltres no hem de ser diferents, crec que si som un nombre considerable de professionals de l’ensenyament que volem crear el nostre Col·legi, no hem de tenir cap problema. En tot cas hauríem de mirar si hi ha alguna normativa dins de la funció pública d’ensenyament que no permeti col·legiar-nos.
M’agradaria participar activament en aquest projecte, doncs crec que la falta de corporativisme és una de les mancances que actualment tenim els ensenyants i que pot servir per dignificar la nostra professió.
Estic totalment d’acord en fer una primera trobada presencial i per poder valorar els ànims del col·lectiu per aquesta idea.
M’agradaria seguir en contacte amb vosaltres.

Pot ser de molta utilitat. Ja som un mes.

Els comentaris estan tancats.

Gràcies per venir:

  • 12,010 visites
Anuncis